Zápis z jednání výboru PP v Nové Pace – březen 2020

Jednání se uskutečnilo 3.–4. 3. 2020.

Účastníci setkání (psáno bez titulů)

Roman Musil (Beroun), Šárka Horáková (Nová Paka), Lada Vrbková (Znojmo), Eliška Vobrubová (Liberec), Hana Patrasová (Prachatice), Iva Kopčilová (Kroměříž), Roman Manda (Havířov – Prostřední Suchá), Eva Davidová (Brno), Zdeňka Kučerová (Brno).

PROGRAM

 1. Zhodnocení PP v Prachaticích a poděkování organizátorům
 2. Doporučení pro brněnské organizátory PP 2020
 3. Disciplíny PP a jejich úprava
 4. Seznam přehlídek PP do roku 2040
 5. Doprovodný program
 6. Příprava PP v Brně

 

1. Zhodnocení PP v Prachaticích

Co učitelé a žáci ocenili

 • Chválím všechno, protože vím, co je to, pořádat Poemu.
 • Přístup a vstřícnost organizátorů.
 • Prohlídku města s průvodcem.
 • Semináře pro učitele.
 • Skvěle připravenou prohlídku muzea; divadelní představení v muzeu loutek.
 • Večerní program.
 • Hudbu a neskutečnou hudební potenci snad všech.
 • Školní jídelnu a jídelnu v domově mládeže.
 • Kuchařky a jiné usměvavé „pomahače“.
 • Ubytování.

Výbor PP poděkoval MgA. Haně Patrasové za organizaci PP v Prachaticích a na dálku poděkoval hlavní organizátorce přehlídky Mgr. Janě Pavlíčkové.

 

2. Doporučení pro brněnské organizátory PP

Organizace přehlídky

 • Organizátoři PP mají k dispozici metodiku pořádání přehlídky – „Jak zorganizovat POEMU KROK ZA KROKEM na sedmi stránkách“, v níž naleznou všechny důležité informace. Metodika je rovněž ke stažení na stránkách PP.
 • Přehlídku by měl organizovat někdo, kdo ji zná. Jednak mu to ulehčí práci, jednak mu neuniknou věci, které účastníci Poemy považují za samozřejmé, ale o nichž se v metodice PP nepíše.
 • V písemné formě (v různých přehlídkových dokumentech) i v mluvených projevech je třeba dodržovat přehlídkovou terminologii (čtení, ne četba; přehlídka, ne soutěž; cílová skupina, nikoli kategorie).
 • Oficiální součástí programu je také setkání lektorů a učitelů na závěr přehlídky. Jeho smyslem je bezprostřední zpětná vazba organizátorům a také přenos informací od lektorů k učitelům.

Cílové skupiny

 • Organizátoři by měli zajistit přítomnost cílových skupin na přehlídce, aby se s nimi žáci mohli setkat během svých vystoupení.
 • Otázka také zní, jak pracovat s cílovými skupinami, jak je připravit na vystoupení žáků v jednotlivých disciplínách a jak posléze reflektovat jejich zážitek.

Honoráře a platby

 • Do rozpočtu přehlídky je třeba zahrnout také honorář pro garanty PP ve výši 3000 Kč za celoroční práci a částku na pokrytí poplatků za doménu a správu webových stránek PP (viz metodiku pořádání PP).

Zajištění jídla a občerstvení během přehlídky

 • Je dobré předem počítat se zpožděním příjezdu některých škol, a tak zajistit výdej jídla na později, anebo poskytnout náhradu v podobě bagety apod.
 • Bylo by dobré zajistit občerstvení (voda, káva, ovoce, chlebíčky, zákusky) v prostoru konání přehlídky a seminářů, ať učitelé i žáci nemusejí nikam odbíhat.

Informovanost

 • V minulých přehlídkách se osvědčilo, když každá zúčastněná škola měla k dispozici studentku/studenta – informovaného průvodce, jenž ví, kdy a kam jít. Přínosní byli rovněž asistenti, kteří byli po ruce lektorům v době konání seminářů, hlídali čas vymezený na semináře i na výstupy během přehlídky, aktualizovali programové změny na informačních panelech, starali se o občerstvení atd.
 • Všichni by měli mít přístup k informacím o programu i o aktuálních programových změnách – prostřednictvím informačních panelů, sociálních sítí (např. Facebook) či moderátora přehlídky.

Informace v tištěném zpravodaji

 • Zpravodaj by měl obsahovat jmenný seznam učitelů, kteří přijíždějí jako doprovod žáků, a informaci, z jaké školy jsou.
 • V brožuře by mohla být zjednodušená mapka pro usnadnění orientace účastníků PP v místě konání přehlídky.
 • Ideální by bylo, kdyby zpravodaj, čestná uznání a další propagační materiály měly jednotnou grafiku.

Semináře pro učitele

 • Učitelé by ocenili informaci, kolika seminářů se mohou zúčastnit.
 • Součástí anotace semináře by měla být poznámka, zda je seminář pro začátečníky, nebo pro pokročilé.

Různé drobnosti a požadavky od účastníků PP

 • Kontrolovat, zda je na internátu dostatek toaletního papíru.
 • Dovoluje-li to organizace přehlídky, nejen učitelé, ale i žáci by uvítali prohlídku města s kvalitním průvodcem.
 • Studenti vyslovili přání, zda by se závěrečný večer učitelů a žáků mohl konat blízko sebe, aby se obě skupiny mohly vzájemně potkávat.
 • Stravenky by mohly mít větší rozměr.
 • Učitelé by rádi získali fotografie svých žáků z přehlídky. Fotografie z předchozích let by mohly být zveřejněny na webových stránkách PP.

Brožura s metodikou pořádání PP byla předána brněnským organizátorkám PP (2020) a také Liberci (2021).

 

3. Disciplíny PP a jejich úprava

Přednes

Žáci přijíždějí s hotovým názorem na interpretaci zvoleného textu a nemá smysl jim bourat připravený přednes. Proto postřehy a připomínky lektorů přicházejí až po výstupu žáků. V dílně pak žáci mohou od lektorů získat inspiraci, jak se v přednesu mohou dále rozvíjet. Současný model disciplíny přednes bude zachován i v příštím roce.

Improvizované vyprávění

V Prachaticích (předtím i v Čáslavi, Mostě a Litomyšli) byl využíván klavír jako hudební doprovod při improvizovaném vyprávění. V rámci dílny žáci měli možnost vyzkoušet si improvizovaně vyprávět s klavírem maximálně dvakrát, přičemž ve svých školách žáci s klavírem improvizují málo, anebo vůbec ne. Na přehlídce se pak využití klavíru ukázalo jako nepříliš funkční. Proto příští rok disciplína proběhne bez hudebního doprovodu. Pozornost bude soustředěna hlavně na práci s příběhem.

Čtení

Současný model disciplíny se ukazuje jako funkční. Střídání bloku čtení a improvizovaného vyprávění taktéž.

Některé texty pro cílovou skupinu žáci 1. stupně byly nepřiměřeně dlouhé, a co se věkové přiměřenosti a tématu týče, byly diskutabilní (nesourodý výběr pohádkových textů disidentů). Naopak texty pro cílovou skupinu senioři byly vnímány jako vhodně zvolené (kniha Václava Koubka – Trpké povídky). Pozitivní odezvu mělo uvedení čtení jednotlivých povídek nějakým citátem.

Při výběru textů pro konkrétní cílové skupiny je třeba zohledňovat jednak tematiku a věkovou přiměřenost textů, jednak jejich délku. Texty mohou tematicky souviset s ústředním tématem národní přehlídky.

Otázka k lektorům je, jak čas v dílnách co nejlépe využít, tedy jaké metody volit, aby mezi čtením jednotlivých žáků nevznikaly příliš dlouhé prodlevy, ale naopak aby se žáci průběžně střídali, a tím si udrželi soustředění.

 

4. Seznam přehlídek PP do roku 2040.

Je zveřejněn na našich stránkách ve složce Kde Poema bude.

 

5. Doprovodný program

V rámci doprovodného programu, který připravila Stanislava Benešová, se přítomní učitelé dozvěděli novinky z oblasti literatury pro děti a mládež vydané v roce 2019 a absolvovali seminář paměťové techniky pro učitele.

Knižní tipy jsou zveřejněny na stránkách PP v záložce Textové inspirace.

 

6. Příprava PP v Brně

Organizátorky nastínily výboru PP svou představu o pojetí přehlídky. Také připomněly, že hlavním smyslem národní přehlídky pro žáky je především získání vlastních zkušeností a načerpání inspirace od lektorů, jak se dál posouvat v dovednostech nezbytných pro danou disciplínu.

Společně byly probrány představy a možnosti týkající se výběru lektorů seminářů pro učitele a žáky.

Termín konání národní přehlídky je stanoven na 10.–13. 11. 2020 (úterý–pátek). Cílovými skupinami budou: děti v předškolním věku (5–7 let) a žáci 1. až 2. ročníku SŠ. Ústředním tématem PP bude vesmír.

Uzávěrka školních kol PP je stanovena na 15. října.

 

Poděkování

Výbor PP poděkoval Stanislavě Benešové za vedení obou seminářů pro učitele v rámci doprovodného programu.

Závěrem výbor PP poděkoval Mgr. Šárce Horákové ze SOŠPg v Nové Pace za vytvoření příjemného zázemí pro jednání výboru PP.

                                                                              Zapsal: Mgr. MgA Roman Manda

Vložit komentář

Můžete použít tyto HTML tagy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>