Zápis z jednání výboru PP – Nová Paka – únor 2019

Jednání se uskutečnilo 25.-26. února 2019

Účastníci setkání (psáno bez titulů)

Roman Musil (Beroun), Šárka Horáková (Nová Paka), Lenka Sobotková (Litoměřice), Lada Vrbková (Znojmo), Eliška Vobrubová (Liberec), Hana Patrasová (Prachatice), Jana Pavlíčková (Prachatice), Roman Manda (Havířov), Martin Domkář (Čáslav), Karolína Kalinová (Praha), Kateřina Jechová (Most), Zdeňka Kučerová (Brno), Monika Lepková (Boskovice).

PROGRAM

 1. Zhodnocení PP v Čáslavi
 2. Disciplíny PP a jejich úprava
 3. Nadcházející PP v Prachaticích
 4. Webové stránky PP

1. Zhodnocení PP v Čáslavi

Co se učitelům a žákům líbilo:

 • Přátelská atmosféra a nadšení v dílnách pro žáky.
 • Zahájení programu a moderování v duchu filmu Hoří, má panenko.
 • Přátelská atmosféra během celé přehlídky.
 • Znělka – hudba, ale i práce hudebnice s publikem (postupné hudební zapojování publika, využití Orffových nástrojů).
 • Klavírní doprovod během improvizace.
 • Videoupoutávka na stránkách PP.
 • Koncert v kostele.
 • Studenti měli přístup na Instagram pro PP během celé přehlídky.
 • Obálkové hodnocení vystoupení žáků.
 • Každý žák si domů odvezl jednu větu jakožto formu slovního hodnocení.

Co se nelíbilo:

 • Moderování programu přehlídky po prvním dni začalo váznout.
 • Elektronická přihláška – špatně se vyplňovala. Učitelé dopředu nevěděli, co se po nich bude chtít.
 • Neplnohodnotné využití času v dílně čtení.

Rozporuplné věci:

 • Informační brožura

Líbil se „kabelkový“ formát brožury s programem (vznikl už v Litomyšli) a výtvarné zpracování brožury. Nepřehledně působilo dělení jmen v programu a vložený papír s aktualizovaným programem (v důsledku nepřítomnosti lektorky aj.).

 • Aktuální informace během přehlídky

Místy horší informovanost až chaos. Pomohlo by, kdyby byl určen konkrétní člověk či moderátor, který by účastníkům Poemy předával aktuální informace o programu (kdy a kde co probíhá). Vhodný by byl rovněž informační panel s aktuálními informacemi.

Výbor PP poděkoval MgA. Martinu Domkářovi za organizaci PP v Čáslavi.

2. Disciplíny PP a jejich úprava

Přednes

Protože v Čáslavi byla přehlídka poprvé soustředěna do dvou dní, žáci neviděli výstupy všech svých spolužáků.

Současný model přednesu bude zachován i v příštím roce.

Poznámka od lektorů směrem k organizátorům – je třeba vyhradit místo a čas na zkoušku závěrečného vystoupení z dílny.

Lektoři potřebují mít texty žáků nakopírovány a seřazeny, aby si mohli dělat poznámky.

Improvizované vyprávění

Jak v dílně, tak i během výstupů žáků v Čáslavi byl využíván klavírní hudební doprovod. Spolupráce improvizátora a hudebníka během improvizovaného vyprávění se ukázala jako funkční už v předchozím ročníku PP v Mostě. Až na jednu žákyni všichni účinkující hodnotili spoluúčast klavíru kladně – během výstupů jim to pomohlo. Hudební složka improvizace směřuje od popisnosti k interakci s vyprávěným příběhem.

Model improvizovaného vyprávění tak, jak je nyní nastavený, bude zachován.

Je na zvážení, zda by hudebníci mohli být dva – jeden na práci v dílně a druhý na veřejné výstupy.

Čtení

Výbor PP uvažoval o změně pojetí disciplíny. Namísto toho, aby se žáci seznamovali s knihou až v dílně, lektoři spolu s organizátorem přehlídky s předstihem vyberou knihy pro obě cílové skupiny. Organizátoři informaci o zvolených knihách zahrnou do zvacího dopisu školám a včas ji zveřejní na webových stránkách, takže jak žáci, tak jejich učitelé budou mít dost času, aby si knihu přečetli. Díky této změně se lektoři budou moci intenzivněji věnovat práci s texty (dramaturgii – proškrtávání a úpravě textu pro hlasité čtení). Žáci sice předem nebudou znát konkrétní ukázku z knihy, se kterou vystoupí, ale budou schopni ji nahlížet v kontextu celého díla.

Důležitá je otázka minutáže čtení. V pravidlech je uveden čas do pěti minut délky. Pro začátečníka jsou dostačující i tři minuty. Výběr takto krátkých textů je někdy hůře realizovatelný, a proto by na dramaturgii a interpretaci konkrétního textu mohli spolupracovat dva až tři žáci. Z minulých Poem vyplynulo, že žáci moc neumí na sebe navazovat a společně vystavět příběh. Tento způsob práce s textem by učitelé mohli zkusit s žáky ve vyučování. Tím se žáci–interpreti učí komunikaci jak s publikem, tak i mezi sebou navzájem.

3. Nadcházející PP v Prachaticích

Společně byly probrány změny organizace PP, představy o lektorech seminářů pro učitele a pro žáky.

Termín konání národní přehlídky je stanoven na 6.–9. listopad 2019 (středa–sobota). Cílovými skupinami jsou: žáci I. stupně základní školy (věk 8–9 let – 3. třída ZŠ) a senioři.

Žáci budou hodnoceni obdobným způsobem jako v Čáslavi (Ocenění za inspirativní vystoupení).

4. Webové stránky PP

Výbor PP se dohodl na aktualizacích webových stránek (Pravidla, základní informace o PP v Prachaticích), na odstranění kontaktů na lektory, na vytvoření seznamu lektorů s krátkou informací o nich, na zachování textových inspirací (Most a Čáslav dodá informace o přednesových textech), na dodání nových fotografií (Čáslav) a na přidání odkazů na články o PP, které vyšly ve veřejném tisku.

Na webových stránkách bude umístěna přihláška s instrukcemi a návodem, jak ji vyplnit.

Výbor PP dále:

 • Upravil pravidla PP

Změny se týkají disciplíny čtení.

Vznikla tak 17. verze Pravidel, kterou naleznete ve složce O Poemě – Pravidla.

 • Poděkoval hostitelské škole

Závěrem Výbor PP poděkoval SOŠPg v Nové Pace, konkrétně Mgr. Šárce Horákové a zprostředkovaně řediteli Mgr. Pavlu Matějovskému za skvělé podmínky pro jednání výboru PP.

                                                                             Zapsal: Mgr., MgA Roman Manda

Vložit komentář

Můžete použít tyto HTML tagy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>