Poslání Poemy

Pedagogická poema (dále jen Poema) je přehlídkou v přednesu prózy, poezie, ve čtení a improvizaci žáků středních pedagogických škol, středních odborných škol pedagogických a pedagogických lyceí a setkáváním učitelů těchto škol. Mezi ostatními přehlídkami, soutěžemi v přednesu má specifické postavení. Důraz je kladen na aspekt pedagogický, naplňuje odborné kompetence profilu absolventa střední pedagogické školy, dále se odkazuji i na Klíčové kompetence pro Evropu a na cíle středního odborného vzdělávání pro 21. století

Pedagogická poema motivuje žáky k zájmu o přednes, hlasité čtení a improvizaci a podněcuje je ke kvalitní tvořivé práci s dětmi a jedinci různého věku. Jejich práce je směřována ke konkrétní cílové skupině.

Posláním přehlídky

  • je setkávání umělecky orientovaných žáků v oblasti přednesu, čtení a improvizace
  • je rozvoj nadaných žáků v umělecké oblasti zaměřený na přednes, čtení či improvizaci a motivace pro další umělecké a pedagogické aktivity
  • je inspirativní setkávání učitelů, kteří se věnují rozvoji žáků v oblasti přednesu, čtení a improvizace
  • je příležitost pro další vzdělávání učitelů v oblasti pedagogických, psychologických a uměleckých disciplín