Organizační řád

Organizační řád Pedagogické poemy

Č. j.:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., O podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, vydává tento Organizační řád Pedagogické poemy.

ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

Čl. 1

Povaha a cíl přehlídky

 1. Pedagogická poema (dále jen „PP“) je přehlídkou v přednesu prózy, poezie, ve čtení a improvizaci žáků.
 2. PP je určena pro žáky středních pedagogických škol, středních odborných škol pedagogických a pedagogických lyceí.
 3. PP je dále prostorem pro setkávání a další vzdělávání učitelů těchto škol.
 4. Celostátní přehlídka vytváří pro žáky motivující prostředí, umožňující sebereflexi a napomáhá rozvoji osobnosti ve smyslu budoucí pedagogické orientace žáků.
 5. PP motivuje žáky k zájmu o přednes, hlasité čtení a improvizaci.
 6. PP podněcuje žáky k získávání dovedností, které vedou ke kvalitní tvořivé práci s dětmi a jedinci různého věku.

Čl. 2

Charakter přehlídky

 1. PP vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné školy, zohledňuje obsah a zaměření pedagogické školy v jednotlivých vyučovacích oborech studia. Napomáhá k plnění klíčových kompetencí a přispívá profesní orientaci absolventa pedagogické školy.
 2. Účast žáků i učitelů na národní přehlídce se považuje za součást výchovně vzdělávací práce.
 3. PP se koná každoročně, formou postupových kol. Těmi je třídní a školní kolo (obě soutěžní) v rámci každé pedagogické školy a národní přehlídka, která se koná na jedné z pedagogických škol v rámci České republiky.
 4. Podmínky PP jsou stanoveny Pravidly Pedagogické poemy, které jsou každoročně aktualizována a zveřejněny na https://pedagogickapoema.cz/
 5. Pravidla PP jsou pro pořadatele a všechny účastníky závazná.

Čl. 3

Podmínky účasti na přehlídce

 1. Účast žáků v třídní a školní soutěži a na národní přehlídce PP je dobrovolná.
 2. Každá škola vysílá na národní přehlídku 2 žáky a pedagogický dozor (maximálně 2 pedagogy). Účast školy na národní přehlídce je dobrovolná.
 3. PP poemy se účastní studenti denního studia, pouze jeden z žáků reprezentující školu může být studentem vyšší odborné školy.

Čl. 4

Poslání národní přehlídky

 1. PP je setkáváním umělecky orientovaných žáků v oblasti přednesu, čtení a improvizace
 2. PP přispívá k rozvoji nadaných žáků v umělecké oblasti zaměřené na přednes, čtení a improvizace a motivuje žáky k další uměleckým a pedagogickým aktivitám.
 3. PP se zároveň stává inspirativním setkáváním učitelů, kteří se věnují rozvoji žáků v oblasti přednesu, čtení a improvizace.
 4. PP je příležitostí pro další vzdělávání učitelů v oblasti pedagogických, psychologických a uměleckých disciplín.

Čl. 5

Vyhlašovatelé a organizátoři přehlídky

 1. Vyhlašovatelem PP je MŠMT, Asociace středních pedagogických školy ČR a pořádající střední pedagogická škola.
 2. Zodpovědným za uskutečnění národní přehlídky je konkrétní pedagogická škola určená Asociací středních pedagogických škol ČR.

ČÁST DRUHÁ

Čl. 6

Organizace a průběh přehlídky

 1. PP je organizována ve třech kolech: třídní, školní, národní přehlídka.
 2. Organizace prvních dvou kol je plně v kompetenci ředitelů pedagogických škol, má většinou charakter soutěže a proběhne na škole do konce měsíce září.
 3. Třetím kolem je národní přehlídky (je obvykle čtyřdenní), která se uskuteční na pořadatelské škole, která je určena Asociací ředitelů pedagogických škola ČR.
 4. Národní přehlídka se realizuje v první polovině měsíce listopadu.
 5. Jednotlivé školy přihlásí na národní přehlídku své žáky a určí pedagogický dozor a to nejpozději do 15. října vyplněnou přihláškou.
 6. Národní přehlídka má tři disciplíny (přednes, čtení, improvizace), které mají Pravidly PP stanoveny úkoly a kritéria hodnocení.
 7. Národní přehlídka PP je zaměřena na budoucí profesní orientaci žáků, proto jednotlivé disciplíny mají určeny konkrétní skupiny adresátů, které jsou nazvané cílové skupiny.
 8. Cílové skupiny jsou čtyři: děti mateřských škol, žáci I. stupně ZŠ, žáci stření školy a senioři.
 9. Každý rok pořádající škola podle místních podmínek určí dvě cílové skupiny. Ty jsou vyhlášeny na příští rok při slavnostním zakončení PP. Těmto cílovým skupinám je adresováno vystoupení žáka.
 10. Organizace národní přehlídky je určena harmonogramem, který je zveřejněn v Pravidlech PP

Čl. 7

Pedagogický doprovod

 1. Pedagogický doprovod tvoří jeden až dva učitelé vysílající školy. Jsou to především ti, kteří organizovali školní kolo PP a připravovali žáky na přehlídku.
 2. Pedagogický doprovod se účastní nabídnutých seminářů, tvořivých dílen, které jsou součástí DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků).

Čl. 8

Lektoři

 1. Lektoři jsou odborníci v dané disciplíně (tedy v přednesu, čtení a improvizaci), pracují ve dvojici (ideální je smířená dvojice).
 2. Lektory vybírá výbor Pedagogické poemy ve spolupráci s Asociací středních pedagogických škol ČR.
 3. Úkolem lektorů je věnovat se žákům v dané disciplíně po celou dobu národní přehlídky. Žáci pracují pod vedením lektorů v tvořivých dílnách formou semináře. Prostřednictvím her, cvičení, rozhovorů a diskusí se připravují na vystoupení.
 4. Lektoři společně s žáky ve společné diskusi rozebírají vystoupení a hodnotí ho.
 5. Lektoři mohou se skupinou vytvořit společné vystoupení, které je představeno při slavnostním ukončení Pedagogické poemy.

Čl. 9

Hodnocení vystoupení žáků

 1. Hodnocení vystoupení žáků probíhá formou rozhovoru v tvořivých dílnách pod vedením lektorů.
 2. Při posuzování lektoři ožehavá místa přednesu, četby, improvizace s účastníky vyzkouší, ujasní si pedagogické využití výkonu.
 3. Pro posouzení jednotlivých vystoupení slouží kritéria hodnocení, která jsou součástí Pravidel PP.
 4. Kritéria hodnocení lektoři sdělí žákům na počátku přehlídky.
 5. Na hodnocení žáka se podílejí i diváci formou obálkového hodnocení (neanonymní vzkazy pro vystupující). Tyto vzkazy reflektují žáci společně se svými lektory.
 6. Lektoři výsledky hodnocení jednotlivých disciplín sdělí pedagogům na závěrečném společném setkání.
 7. Smyslem celostátní přehlídky PP je důraz na týmovou spolupráci, proto není doporučeno vytvářet v jednotlivých disciplínách pořadí.
 8. Vystoupení žáků v jednotlivých disciplínách, s přihlédnutím k práci v dílnách, jsou lektory, dle požadavku organizátora přehlídky (ředitele pořádající školy) oceněna zlatým, stříbrným či bronzovým pásmem, nebo jsou všem žákům udělena Ocenění za inspirativní vystoupení bez uvedení pásma. V případě, že by se však chování některého žáka nebo jeho vystoupení neslučovalo s oceněním, mají lektoři právo žákovi ocenění neudělit. 
 9. Inspirativní vystoupení jsou převedena na závěr přehlídky publiku.
 10. Každý účastník národní přehlídky PP obdrží Účastnický list.

Čl. 10

Garanti a výbor PP

 1. PP tzv. putovní, každý rok se koná na jiné pedagogické škole, je nutné zachovat její kontinuitu. Tu zajišťují garanti PP.
 2. Úkolem garantů je koordinovat a aktualizovat pravidla Pedagogické poemy, aktualizovat program a organizaci Poemy a s aktuálními změnami pravidel seznamovat vedení Asociace středních pedagogických škol. Organizují závěrečné hodnotící setkání pedagogů na jednotlivých ročnících PP a připravují následující ročník přehlídky na jednání výboru Poemy na počátku kalendářního roku.
 3. Výbor tvoří garanti PP, zástupce pořádající školy a zájemci z řad pedagogů pedagogických školy, kteří mají zkušenost s PP a chtějí se na jejím chodu tvořivě podílet.
 4. Výbor PP se schází na počátku kalendářního roku. Hodnotí minulý ročník PP a organizačně připravuje nový ročník PP.

ČÁST TŘETÍ

Čl. 11

Bezpečnost a hygiena práce při přehlídce

 1. Při činnostech, které souvisí s účastí žáků na národní přehlídce, je nutné dodržovat všechna všeobecně platná bezpečnostní a hygienická opatření při práci s žáky.
 2. Dále je nutné dodržovat pokyny stanovené organizátorem přehlídky.
 3. Dozor nad žáky po dobu dopravy na národní přehlídku a z této akce zajišťuje vysílající škola, pokud není se zákonným zástupcem dohodnuto jinak.
 4. V průběhu přehlídky přejímá dozor nad žáky organizátor, který určí začátek a konec tohoto dozoru.

Čl.

Závěrečné ustanovení

Organizační řád PP nabyl účinnosti dnem 1. září 2015.

V Praze……..2015

Za Výbor PP zpracovala

Mgr. Jana Andrejsková, garant PP

25. června 2015

andrejskova@centrum.cz, 736 120 816